GENÇ GİRİŞİMCİLERE VERGİ VE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

Ülkemiz de vergisel işlemlerin karışıklığından dolayı gençlerin çoğu ticari hayata girmekte zorlandığı bir durum vardır. Çoğu girişimci vergisel anlamda bilgi sahibi olmadığından dolayı ticari hayata atılma konusunda endişelenmektedir. Oysa ki Gelir vergisi kanununda yapılan düzenleme ile ‘“Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı’’ Gelir vergisinden istisnadır. Buna ek olarak;01.06.2018 Tarihi itibari ile genç girişimcilere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 81 inci maddesine eklenen hüküm ile 5510 Sayılı Kanunun 4/1-b(Bağkur lu olarak) ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin iş yeri tescil tarihinden itibaren bir yıl süre ile Bağkur primi Hazine tarafından karşılanacaktır.(Bağkur primi 2019 yılı olarak indirimsiz 882,65 TL dir) bir yıl boyunca yararlanılan tutar 12*882,65 TL Toplam :10.591,80 TL Hazine tarafından karşılanacaktır. Söz konusu teşviklerden kimler yararlanır, şartları nelerdir? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Vergi teşvikinden kimler yararlanabilir? 1-Ticari,Zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan, 2-Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler, 3-Kazanç istisnasından yararlanan mükellefler, beyana tabi başka bir gelirinin (kira, menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlar) olması durumunda sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanabileceklerdir. -Vergi teşvikinden yararlanma şartları nelerdir? 1-İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması 2-Kendi işinde bifiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi. 3-Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin (ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere) eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması 4-Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması. 5-Anonim veya limited şirket gibi tüzel kişilik olarak değil, bizzat kendiniz gerçek kişi olarak vergi mükellefi olmalısınız. -Vergi teşviki uygulamasında özellik arz eden durumlar -Faaliyetin ortaklık olarak yürütülmesi Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle faaliyette bulunan mükellefler, tüm ortakların ayrı ayrı istisna şartlarını taşımaları şartıyla vergi teşvikinden ayrı ayrı yararlanabilir. -İşletmenin devralınması Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, teşvikten yararlanılabilmesi için işletmenin ya da mesleki faaliyetin devralındığı kişinin eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından olmaması gerekmektedir. -Sigorta (Bağkur) Teşvikinden yararlanma şartları ise ; 1-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanmak. 2-Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olmak. 3-01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsamında sigortalı sayılan gerçek kişilerden olmak. 4-Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi. Gelir vergisi teşvikine yönelik örnekler; Örnek-1) 01/10/2019 tarihinde oto yedek parça faaliyetine başlayan ve istisnadan yararlanma şartlarının tamamını taşıyan Bay (A)’nın, 01.10.2019–31.12.2019 tarihleri arasında elde ettiği ticari kazancı 45.000 Türk lirasıdır. Bay (A)’nin, 2019 yılında yararlanabileceği istisna tutarı 45.000 Türk lirası olup kalan tutar olan 30.000 Türk lirası ertesi yıla devredilemeyecektir. 2019 yılı için Gelir Vergisi ödemesi olmayacaktır. Örnek-2) Bayan (B)’nin 01.01.2019- 31.10.2019 tarihleri arasında elde ettiği serbest meslek kazancı 80.000 Türk lirasıdır. Mükellef söz konusu kazancın 75.000 Türk liralık kısmı için istisnadan yararlanacak olup kalan tutar olan 5.000 Türk liralık kazancı ise gelir vergisine tabi olacaktır. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Örnek-3)1.dönem 14.09.2019–31.12.2019 tarihleri arası gelir 40.000 2.dönem 01.01.2020–31.12.2020 tarihleri arası gelir 85.000 3.dönem 01.01.2021–31.07.2021 tarihleri arası gelir 80.000 Vergi mükellefi; 1. dönemde 75.000 TL’lik sınırı aşmadığı için Gelir Vergisi ödemez. 2. dönemde 75.000 TL’lik sınırı aşan miktarın 10.000 TL’nin vergisini öder. 3. dönemde ise kazanç istisnasını geçen 5.000 TL’nin vergisi öder. Her dönem kendi içerisinde değerlendirilir. Özetle 1-10.02.2016 tarihinden itibaren 29 yaşını doldurmamış, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan Kanunda öngörülen şartları taşıyanlar genç girişimciler 3 dönem boyunca 75.000 TL’lik kazanç istisnasından yararlanır. Dolayısıyla bu tarihten önce işe başlayan mükelleflerin söz konusu istisnadan yararlanmalarına imkan bulunmamaktadır. 2-Kazanç İstisnasından Faydalanan Genç Girişimcilerin Bağkur Teşvikinden Yararlanması;01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa adına mükellefiyet açılan ve Gelir Vergisi Teşvikinden faydalanan genç girişimciler 1 yıl boyunca Bağ-Kur priminden muaf tutulacaktır

Diğer haberler için tıklayın