ÇAKIRER'İN FİNANSAL OKURYAZARLIK KİTABI ÇIKTI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi ve Boldav Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif ÇAKIRER’in “Finansal Okuryazarlık” adlı kitabı Ekin Yayınları'ndan çıktı. Finansal Okuryazarlık adlı kitabının arka kapağı; Maalesef pek çoğumuz iş hayatında parayı bir şekilde kazanıyoruz ama parayı yönetmeyi bırakın onu muhafaza bile edemiyoruz. Gerçekten de ülke olarak paramızı yönetme konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Ortalamanın üzerinde para kazanan avukat, mühendis, doktor gibi meslek sahipleri bile paralarını yönetmede ciddi sıkıntı yaşıyorlar. İster asgari ücretli çalışan biri olun isterseniz profesyonel futbolcu olun para yönetimi hayati derecede önemli bir konudur. Eğer paranızı yönetemiyorsanız elde ettiğiniz başarıların hiç bir önemi yoktur. Finansal okuryazarlık paranın kullanımı ve yönetimine ilişkin etkili kararlar alma ve bilinçli yargılarda bulunma yeteneğidir. Daha farklı bir tanımla finansal okuryazarlık, gündelik hayatta bireyin karşılaştığı temel finansal durumlara karşı sorunları çözebilme ve bilinçli bir şekilde finansal kararlar almasını sağlayan yeterlilik ya da kabiliyet olarak açıklanabilir. Toplumdaki bireylerin finansal okuryazarlık düzeyi artıkça sermaye birikimi artmakta, bu üretimi ve yeni istihdam olanaklarını ortaya çıkartmaktadır. Bunun yanında ekonomik krizlerin yönetimi ve etkilerinin derinleşmesinin engellenmesinde de toplumun finansal okuryazarlık düzeyi önemlidir. Bu yüzden ülke ekonomisinin gelişmesi ve bu gelişmenin sürdürülebilirliği için finansal okuryazarlık önemlidir. Finansal okuryazarlık konusunda Dünyada 144 ülkede arasında Türkiye 120. sıradadır. Dünyanın finansal okuryazarlık ortalaması ise % 33 seviyesinde iken Türkiye’nin oranı % 23.6 seviyesindedir. Standard & Poor’s Parayı kendin için çalıştırmayı öğrenmek yaşam boyu okunacak bir derstir. Çoğu kimse üniversiteye gider ve mezun olur. Oysa ben para dersinin ömrüm boyunca sona ermeyeceğini biliyorum; çünkü öğrendikçe, bilmem gereken daha çok şey olduğunu anlıyorum. Bu konuyu araştırmaya kalkan çok azdır. Çoğu kişi işe girer, maaşlarını alır, faturalarını öder, o kadar. Daha çok paranın maddi sorunlarını çözeceğine inanırlar. Sorunun finans bilgileri olmayışından kaynaklandığını anlayan yalnızca birkaçıdır. Robert Kiyosaki, Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun. Michael Carr, Bir budala para kazanabilir; ama onu sarf etmek için akıllı olmak lazımdır.B. H. Spurgeon, Hemşerimiz Öğretim Görevlisi ve Boldav Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Akif ÇAKIRER hocamıza; Bolvadinliler Dayanışma Vakfı (BOLDAV) olarak; kaleme aldığı “Finansal Okuryazarlık” adlı kitabı’nın hayırlı olmasını diler Yaşam boyu yararlı, başarılı proje ve çalışmalara imza atmanızı dileriz. ÖZGEÇMİŞ Meh­met Akif Ça­kı­rer; 4 Mart 1977 ta­ri­hin­de dün­ya­ya gel­di. İlk, Or­ta ve Li­se eği­ti­mi­ni Bol­vadin’de ta­mam­la­dı. Üni­ver­si­te öğ­re­ni­mi­ni, Dum­lu­pı­nar Üni­ver­si­te­si İk­ti­sa­di ve İda­ri Bi­lim­ler Fa­kül­te­si, İk­ti­sat bö­lüm­ünde 1999 yı­lın­da ta­mam­la­dı. 1999 Yı­lının tem­muz ayın­da Dış Ti­ca­ret Müs­te­şar­lı­ğı, Ser­best Bölge­ler Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’n­de, 1999 yı­lı Ağus­tos ve Ey­lül ayın­da İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sı Eği­tim Mü­dür­lü­ğü’n­de staj yap­tı. 2002 yı­lın­da Dum­lu­pı­nar Üni­ver­si­te­si, Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü, İş­letme Ana­bi­lim Da­lı, Yö­ne­tim ve Or­ga­ni­zas­yon bö­lü­mün­de yük­sek li­sans yap­tı. As­ker­lik hiz­me­ti­ni, kı­sa dö­nem ola­rak Tat­van’da 16 Ekim 2004 ta­ri­hin­de ta­mam­la­dı. 2003 yı­lın­dan iti­ba­ren Af­yon Ko­ca­te­pe Üni­ver­si­te­si, Bol­va­din Mes­lek Yük­sek Oku­lu’n­da öğ­re­tim gö­rev­li­si ola­rak ça­lış­mak­ta­dır. Çakırer’in ayrıca Network Marketing, Start Up, Kobi Trend derglerinde yazıları yayınlanmıştır. Ma­ka­le­le­ri­ne ken­di­si­ne ait www.li­der­gi­ri­sim­ci.com isim­li web si­te­sin­den ulaşılabilir. Düşün Taşın Derneği’nin Afyon İli Temsilcisi olan Çakırer, Evli ve iki çocuk babası olan yazarın bireysel ve kurumsal vermiş olduğu eğitimler yazdığı kitaplar aşağıdaki gibidir: Bireysel Eğitimler; Kariyer Yönetimi, Yetenek Pazarlama ve İş Bulma Sanatı, Lider Yöneticilik, Lider Girişimcilik, Eğiticilerin Eğitimi ve Lider Öğretmenlik, İş Görüşmeleri ve Etkili Mülakat Teknikleri. Kurumsal Eğitimler; Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Müşteri Memnuyeti, Pazarlama ve Satış Teknikleri, Çalışanları Motive Etme Teknikleri, Yöneticilikten Liderliğe Geçiş, Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma, Değişim Yönetimi ve Rekabet Stratejileri, Niş Pazarlama Stratejisi, Marka Yönetimi ve Marka Olmanın Yol Haritası, Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi, Alaturka Girişimcilik, 3İ (İletişim, İnsan Kaynakları, İnovasyon) Eğitimi. Kitapları; Lider Girişimcinin Yol Haritası, Elektronik Ticaret, Yetenek Pazarlama ve İş Bulma, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Lider Girişimci, E-Ticaret, Halkla İlişkiler, Lider Öğretmen, Marka Yönetimi ve Marka Stratejileri, İşletme Yönetimi, Yeni Pazarlama Tekniği Olarak Niş Pazar Girişimciliği, CEO Olmaya Götüren Sözler, Finansal Okuryazarlık

Diğer haberler için tıklayın